Comisariatul Județean Bacău al Gărzii Naționale de Mediu, a emis un comunicat de presă privind activitatea GNM CJ Bacău desfășurată pe parcursul semestrului I al anului 2019. Astfel, s-au efectuat un număr total de 451 inspecții, dintre care 233 inspecții planificate, conform planului anual de controale și 218 inspecții neplanificate

În cadrul inspecțiilor neplanificate, au fost înregistrate:

 • 71 controale efectuate în urma sesizărilor,
 • 38 controale pentru verificarea modului de respectare a condițiilor impuse în actele de reglementare,
 •  2 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,
 • 55 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu,
 • 40 controale cu alte autorități, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu  instituții la nivel județean;
 • 1 control pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare; 
 • 7 controale pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului;
 •  4 controale efectuate în urma autosesizării

Principalele neconformități constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

 1. desfășurarea de activități fără autorizație de mediu sau fără solicitarea reautorizării activității;
 2. neasigurarea dotărilor necesare și corecta funcţionare a sistemelor de automonitorizare a instalaţiilor, surse de poluare în cazul incidentelor înregistrate;
 3. nerespectarea termenelor aferente măsurilor stabilite în controalele anterioare;
 4. abandonarea de deșeuri de diverse tipuri în locații neautorizate;
 5. nedepunerea de către unităţile administrativteritoriale a declarațiilor privind obligaţia de plată la Administrația Fondului pentru Mediu, pentru cantitățile de deșeuri colectate și depozitate la Depozitul conform Bacău
 6. nerealizarea măsurilor stabilite la controalele anterioare;
 7. nerespectarea obligației de a administra produse de protecție a plantelor cu mijloace aviatice, numai cu avizul autorităților competente pentru protecţia mediului, autorităţilor competente în domeniul sanitar şi al comisiilor județene de bază meliferă şi stupărit pastoral, potrivit reglementărilor în vigoare, după o prealabilă înştiinţare prin massmedia;
 8.  neasigurarea colectării separate, a transportului, neutralizării, valorificării/eliminării finale a deşeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase;
 9.  nerespectarea condițiilor stabilite în actele de reglementare deținute;
 10. nerespectarea obligației operatorilor de a lua măsurile necesare, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru a preveni accidentele majore.

Pentru neconformitățile constatate în urma acestor controale, au fost aplicate 35 sancțiuni contravenționale, din care 10 avertismente și 25 amenzi, în valoare totală de 689.000 lei. Cea mai mare sancțiune aplicată de comisarii GNM CJ Bacău a fost în valoare de 100.000 lei, în două situații în care agenții economici nu au respectat termenele măsurilor stabilite anterior și nu au respectat prevederile autorizaţiei de mediu

A fost aplicată și o sancțiune complementară, constând în suspendarea activității, până la obținerea actelor de reglementare necesare desfășurării activitățiiDe asemenea, a fost înaintată către APM Bacău o notificare pentru informarea cu privire la nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu deținute

Pe lângă inspecțiile planificate realizate conform Planului anual de inspecții, inspecţiile neplanificate efectuate au avut ca prioritate verificarea sesizărilor înregistrate, verificarea aspectelor solicitate prin controalele tematice dispuse de Comisariatul General, verificarea respectării condițiilor din actele de reglementare și controalele efectuate cu reprezentanți ai altor autorități

Sesizările înregistrate au avut ca obiect depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de diverse tipuri, gestionarea necorespunzătoare a dejecțiilor animaliere și disconfortul produs de acestea, evacuări de ape uzate din gospodării, afectarea zonelor considerate spații verzi, disconfortul generat de diverse activități desfăşurate, afectarea unei plantaţii pomicole în urma pulverizării de erbicid pe cale aeriană

Controalele tematice efectuate au vizat:

 •  verificarea săptămânală a depozitelor de deșeuri periculoase neînchise;
 • verificarea lunară a depozitelor de deșeuri menajere și deșeuri nepericuloase închise;
 •  verificarea obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn, conform Regulamentului UE nr. 995/2010 (EUTR);
 • verificarea stării de salubritate a localităților, căilor de comunicație și a activității operatorilor de salubritate.

Controalele cu alte autorități au fost efectuate pentru verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă, rigolelor stradale, podurilor și podețelor și pentru verificarea incidentelor înregistrate. O pondere semnificativă a controalelor o reprezintă cele efectuate în baza Protocolului de colaborare AFIRGNMANPM în vederea verificării proiectelor depuse/contractate în cadrul măsurilor finanțate din fonduri europene

În cursul semestrului I al anului 2019, au fost înregistrate 7 incidente cu impact asupra mediului, constând în avarii la conductele de pompare țiței și deversare de produs petrolier. Pe lângă măsurile de remediere stabilite, au fost aplicate și două sancțiuni contravenţionale de amendă în valoare totală de 100.000 lei.