La nivelul județului Bacău au fost înregistrate 981 de cereri de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021.

 • Posturi titularizabile (complete, cu viabilitate de 4 ani) sunt 160. Pe discipline, acestea sunt repartizate astfel:
 • Alimentație publică și turism/Turism: 2
 • Corepetiție: 3
 • Dans clasic: 2
 • Discipline teologice de specialitate (teologie romano-catolică): 1
 • Educație fizică și sport: 2
 • Educație fizică și sport – pregătire sportivă de specialitate: 6
 • Educație muzicală – educație artistică: 1
 • Fizică: 2
 • Educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar (în limba română): 45
 • Învățător/ institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română): 32
 • Învățător-educator/ institutor-educator/ profesor-educator: 2
 • Istorie: 1
 • Limba franceză: 2
 • Limba rromani-maternă: 6
 • Matematică: 4
 • Mecanică: 1
 • Muzică instrumentală (funcție de instrument): 14
 • Pregătire – instruire practică (Agricultură/Horticultură/Agricultură): 1
 • Pregătire – instruire practică (Alimentație publică și turism/Alimentație publică): 2
 • Pregătire – instruire practică (Asistență medicală): 3
 • Pregătire – instruire practică (Electrotehnică, Electromecanică): 1
 • Pregătire – instruire practică (Mecanică): 3
 • Pregătire – instruire practică (Transporturi/Transporturi rutiere): 1
 • Profesor-educator: 5
 • Profesor-logoped 1
 • Profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică: 16
 • Profesor itinerant și de sprijin: 1
 • Posturi netitularizabile sunt 1.987 din care:
 • – Complete vacante: 395- Complete rezervate: 75

  – Incomplete vacante: 1.471

  – Incomplete rezervate: 46 

  DATA PROBEI SCRISE DE CONCURS: 21 iulie 2021.

  Centre de concurs în care se desfășoară proba scrisă:

  – Colegiul „N.V.Karpen” Bacău

  – Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău

  – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău

  Accesul candidaților în sălile de concurs în vederea susținerii probei scrise: 21 iulie 2021, în intervalul orar 07.15 – 08.15.

  Proba scrisă începe la ora 09.00.

 • Durata probei scrise este de 4 ore. * În total sunt înscriși 981 de candidați, după cum urmează:
  • Agricultură-Horticultură: 1
  • Alimentație publică: 6
  • Alimentație publică (maiștri instructori): 3
  • Arte vizuale (Educație plastică/ Educație vizuală/ Educație artistică): 15
  • Asistență medicală generală (maiștri instructori): 1
  • Biologie: 31
  • Chimie: 12
  • Comerț: 3
  • Consiliere psihopedagogică: 16
  • Coregrafie: 1
  • Economic, Administrativ, Poștă: 10
  • Economie, Educație antreprenorială, Economie aplicată și educație socială – Educație economico-financiară: 17
  • Educație fizică și sport: 111
  • Educație fizică și sport – antrenori: 5
  • Educație muzicală: 17
  • Educație muzicală specializată: 11
  • Educație socială (Gândire critică și drepturile copilului, Educație interculturală, Educație pentru cetățenie democratică): 13
  • Educație tehnologică și aplicații practice: 3
  • Electrotehnică, Electrimecanică, Energetică (maiștri instructori): 2
  • Estetica și îngrijirea corpului omenesc (maiștri instructori): 1
  • Filosofie și Logică, argumentare și comunicare: 1
  • Fizică: 10
  • Geografie: 16
  • Industrie alimentară (maiștri instructori): 1
  • Informatică și tehnologia informației: 10
  • Istorie: 33
  • Kinetoterapie: 4
  • Limba germană modernă: 3
  • Limba și literatura engleză: 64
  • Limba și literatura franceză: 23
  • Limba și literatura maghiară-maternă: 2
  • Limba și literatura maghiară-maternă, Limba și literatura română și universală pentru copii, Matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării Limbii și literaturii maghiare-materne / comunicării în limba maghiară-maternă, metodica predării limbii: 1
  • Limba și literatura maghiară-maternă, Limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în Limba maghiară-maternă și metodica predării activităților în Limba română în învățământul preșcolar: 1
  • Limba și literatura română: 87
  • Limba și literatura română și Matematică, elemente de pedagogie școlară și Matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării Limbii și literaturii române/comunicării în limba română și metodica predării Matematicii /Matematicii și Explorării mediului în învățământul primar: 105
  • Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii: 198
  • Matematică: 67
  • Mecanică: 6
  • Mecanică (maiștri instructori): 5
  • Medicină generală: 1
  • Protecția mediului: 4
  • Psihologie: 1
   • Religie ortodoxă: 23
   • Religie romano-catolică: 4
   • Terapia educațională complexă și integrată (educatoare, învățători, învățători-educatori): 3
   • Transporturi (maiștri instructori): 1
   • Turism (maiștri instructori): 2
   • Turism și servicii: 4.Psihopedagogie specială: 22

ÎN ATENȚIA candidaţilor înscrişi la concursul de TITULARIZARE 2021.

Extras din Procedura Ministerului Educației nr. 30131/23.06.2021 privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante / rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021:

 • Candidaţii au obligaţia de a redacta lucrarea scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot realiza şi cu creion negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.
 • Candidații care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.
 • Pe foaia tipizată, candidații completează, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, copiind formularea din subiectul primit (art.6, alin.4).
 • Înscrierea numelui candidaţilor sau a altor nume proprii (inclusiv denumiri de unități de învăţământ) care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise (art.6, alin.5).
 • Pe parcursul desfăşurării probei scrise se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 profesori asistenți. Unul dintre profesorii asistenți este desemnat responsabil de sală (art.6, alin.6).
  • Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche (elină) şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă”. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de concurs (art.6, alin.8).
  • În intervalul orar 08.15 – 09.00, responsabilii de sală verifică identitatea candidaţilor pe bază de buletin de identitate/carte de identitate/ carte de identitate provizorie, paşaport sau, în mod excepţional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător. Se va ține seamă de faptul că, în conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2020, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de valabilitate al documentelor de identitate care au expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgență se menține pe toată durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (art.6, alin.9).
  • Candidații care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă (art.6, alin.10).
  • Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele şi semnează de predare. În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenți până la revenirea în sala de concurs. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungeşte (art.6, alin.11).
  • Candidații care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, transmițând soluții cu privire la subiecte sau având asupra lor materiale nepermise, din categoria celor menționate la alin. (8) sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei din centrul de concurs, situație în care profesorii asistenți care asigură supravegherea sau membrii comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă. Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2021-2022 (art.6, alin.14).
  • Candidații care din motive de sănătate sunt obligați să părăsească sala de concurs pot solicita anularea lucrării. În această situație se încheie un proces-verbal semnat de responsabilul de sală şi profesorii asistenți (art.6, alin.15).
  • Candidații care renunţă din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații şi pot părăsi sala după cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte (art.6, alin.16).
  • Candidații nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne (art.6, alin.17).
  • După ce finalizează redactarea lucrării, fiecare candidat numerotează foile de CONCURS, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, în spaţiul dedicat, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situația în care candidatul a scris în total 5 (cinci) pagini. (art.6, alin.20).
  •  După finalizarea redactării lucrărilor, candidații predau lucrările scrise, subiectul, ciornele şi codurile de bare neutilizate responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, menționând numărul de pagini scrise. Spațiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei „Z”, utilizând pix sau stilou cu cerneală albastră, de către un profesor asistent, în faţa candidatului. Responsabilul de sală / profesorul asistent verifică în prezența candidatului, la predarea lucrării scrise, dacă au fost aplicate coduri de bare în ordine crescătoare pe toate foile tipizate ale lucrării scrise şi dacă toate foile tipizate sunt sigilate.
  • În sală rămân cel puţin 3 (trei) candidați până la predarea ultimei lucrări.
  • La finalizarea probei scrise, candidaţii nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne (art.6, alin.21).* Baremele de evaluare pot fi consultate, după finalizarea probei scrise.
  •  Calendar:
  •  Comunicarea rezultatelor iniţiale pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, dar și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău: 27 iulie 2021
  • Înregistrarea contestațiilor la Inspectoratul Școlar Județean Bacău și transmiterea acestora la centrele de evaluare: 27-28 iulie 2021
  • Soluţionarea contestațiilor: 29 iulie-2 august 2021
  • Comunicarea rezultatelor finale: 3 august 2021.
  • Titularizarea este angajarea într-o unitate de învățământ preuniversitar, pe o perioadă nedeterminată/determinată. Pentru a se titulariza, deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la inspecție.
 • Candidații şi profesorii asistenți nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive/mijloace care intermediază /facilitează comunicarea la distanță, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea concursului în condiții de legalitate, echitate şi obiectivitate.