Ifrim Mariana este noul director al Casei Corpului Didactic ,,Grigore Tabacaru”. Aceasta este absolventă a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, programul de conversie profesională, specializarea INFORMATICĂ, absolventă a Colegiului universitar tehnic și de administrație, specializarea MUZEOGRAFIE, absolventă a Facultății de Litere și Științe, specializarea ISTORIE-GEOGRAFIE, absolventă a cursurile postuniversitare de ASISTENŢĂ SOCIALĂ – programul TEMPUS derulat de Univ. „Ștefan cel Mare” Suceava , Univ.„Al.I.Cuza” Iaşi şi U.S.T.L. Lille Franţa. În perioada 01.06.2020-31.08.2021, Mariana Ifrim a fost director al Școlii Gimnaziale „Nicu Enea” Bacău și director al Școlii Gimnaziale „Nicu Enea” Bacău din 01.09.2005 până la 31.05.2020.

Priorități ale mandatului de director al CCD Bacău sunt:

  • Formarea cu prioritate a cadrelor didactice care au nevoie de dezvoltare a competențelor de utilizare a calculatorului și a platformelor educaționale. Grupul țintă vizat de această nevoie de formare este reprezentat de un nr. de aproximativ 167 cadre didactice din mediul urban și 164 cadre didactice din mediul rural. În contextul actual, adaptat la cerințele unui învățământ modern, oferta și activitățile Casei Corpului Didactic trebuie să vină în sprijinul acestor nevoi.
  • Includerea în grupul țintă al formabililor din acest an școlar a celor 450 de cadre didactice care au sub 50 de credite acumulate în ultimii 5 ani. Ne dorim ca fiecare cadru didactic să-și înțeleagă propria nevoie de formare și evoluție în carieră.
  • O altă prioritate a instituției noastre o reprezintă dezvoltarea unor instrumente de monitorizare reală a aplicării/implementării competențelor dobândite de cadrele didactice la cursurile de formare în activitatea didactică. Trebuie să diminuăm formalismul în activitatea de formare, cursurile să fie pentru îmbunătățirea reală a competențelor și nu doar pentru dosarul personal.
  • Ocuparea a cel puțin 1 post de profesor-metodist. În acest moment CCD Bacău nu are angajat niciun profesor-metodist ceea ce reprezintă un minus al instituției, de mulți ani acesta lipsind din organigramă. Din informațiile pe care le am în acest moment suntem singurul CCD care nu are nici măcar un metodist angajat. Domeniile de competenţă pentru profesorul-metodist sunt următoarele: a) testarea, prin investigaţii pe teren, în colaborare cu inspectorii şcolari de specialitate, inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională, directorii unităţilor de învăţământ, responsabilii cu formarea continuă din şcoli, a nevoii reale de formare continuă la nivel individual şi la nivelul unităţilor de învăţământ; b) identificarea şi valorificarea resurselor umane, a formatorilor; c) întocmirea proiectelor de programe de formare continuă; d) prezentarea proiectului de program de formare consiliului de administraţie al casei corpului didactic, care avizează includerea programului în cadrul ofertei de formare a instituţiei; e) monitorizarea/evaluarea derulării programului de formare continuă; f) centralizarea şi promovarea ofertei de formare educaţională provenite de la instituţii specializate şi de la inovatorii din reţea privind formarea continuă a personalului didactic, dezvoltarea parteneriatului social şi comunitar etc.; g) asigurarea consilierii metodologice a acţiunilor de formare continuă în afara casei corpului didactic, în unităţi şcolare, în zone defavorizate, organizate de alţi furnizori de formare continuă acreditaţi, societăţi profesionale, asociaţii, fundaţii, organizaţii neguvernamentale etc.; h) organizarea de activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale; i) implementarea de proiecte educaţionale.
  • O altă prioritate o reprezintă formarea directorilor de școli, să fim un sprijin real în demersul de profesionalizarea a funcției de director al unităților de învățământ. Vom avea în oferta de formare cursuri pentru management și leadership dar vom iniția, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, întâlniri metodice periodice ale directorilor unităților de învățământ.
  • continuarea activităților și proiectelor de la American Corner este importantă pentru noi, în acest sens vă pot anunța vizita atașatului cultural al ambasadei SUA, vineri 17.09.2021, la centrul nostru.
  • Derularea unor programe de formare continuă adaptate unor nevoi reale ale sistemului. Avem un număr de 15 cursuri acreditate și a unui nr. de 88 cursuri avizate. Vom face tot posibilul ca înscrierea la cursuri să fie accesibilă tuturor cadrelor didactice aflate într-un grup tintă predefinit de analiza de nevoi realizată de noi în perioada 01-14.09.2021.
  • În funcție de necesitățile și solicitările venite din partea unităților de învățământ vom continua activitatea Centrului pentru învățare online.
  • La nivelul Casei Corpului Didactic funcționează Centrul Regional de Resurse pentru Educația Civică, cu o bogată experiență în domeniu, centru ce coordonează și activitatea similară din județele Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui și Neamț. Activitățile acestui centru au fost coordonate cu succes de doamna prof. Lucica Ciupercă.
  • Inițierea unor proiecte locale, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău: Proiectul care să marcheze Zilele școlii băcăuane prin care ne dorim să organizăm consfătuiri, dezbateri având ca teme provocările actuale ale învățământului. Un alt proiect în parteneriat cu ISJ Bacău vizează susținerea de către CCD Bacău a demersului de profesionalizare a funcției de director. Întâlnirile metodice ale directorilor vor avea un caracter periodic, se vor desfășura pe clustere și vor fi coordonate de inspectori școlari sau directori cu o expertiză deosebită în management educațional.

PROIECTELE europene în care CCD Bacău este implicată sunt de mare importanță pentru cadrele didactice și pentru evoluția lor în carieră:  «Profesionalizarea carierei didactice – PROF», în care instituția noastră este coordonator local, având arondate alte 3 ccd-uri. Un alt proiect este CRED și un altul este INFORMA ce se va finaliza în octombrie acest an.

Casa Corpului Didactic Bacău își dorește să fie un partener și un sprijin real al cadrelor didacice, își dorește  îndeplinirea misiunii sale de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.