Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Alexei Tolstoi nr. 2, judeţul Bacău, organizează,

C O N C U R S :

Pentru ocuparea a 9 posturi vacante de ajutor șef post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate cele 9 posturi de ajutor șef post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează în perioada 15.11-24.11.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.11.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail: sursaexterna@bc.politiaromana.ro . Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2 și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ și transmise împreună la adresa de e-mail sursaexterna@bc.politiaromana.ro.

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.11.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

a) Probă de evaluare a performanței fizice;

b) Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă;

a) Proba de evaluare a performanței fizice Evaluarea performanţei fizice are caracter eliminatoriu și se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform Anexei nr. 8 la prezentul anunţ. Proba se desfăşoară numai în săli de sport, în perioada 14.12 – 19.12.2021. Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3’20”. Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură. Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie, se evaluează doar cu calificativul „promovat” sau „nepromovat”, astfel încât candidaţii nu vor primi note care să constituie criteriu de departajare, sens în care eventualele situaţii de egalitate la proba scrisă vor fi soluţionate prin susţinerea unui interviu de departajare, potrivit art. 41, alin. (3) din Anexa 3, invocată anterior. Candidații declarați ”respins” la proba de evaluare a performanțelor fizice nu vor fi planificați la proba scrisă. Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, , secţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

b) Proba scrisă Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 23.12.2021. Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia Centrală de concurs. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore. Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.