Începând cu 1 ianuarie 2022, certificatul de naştere, diploma de studiu, autorizaţiile de construire sau CIF-urile nu vor mai fi cerute în copie de către autorităţi. Legea nr. 267/2021 pentru completarea OU a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative urmărește simplificarea interacţiunii între cetăţeni şi autorităţile publice.

Astfel, intră în categoria docu­mentelor ale căror copii nu vor mai putea fi solicitate în format fizic, având în vedere noile reglementări, docu­mentele de stare civilă, precum: certifi­catul de naştere, certificatul de căsă­torie, certificatul de deces. De aseme­nea, nu vor mai putea fi solicitate copii ale documentelor de studiu: diploma de studiu, supliment la diploma de studiu, scrisoarea de acceptare la studii sau copii ale docu­mentelor ce atestă atribuirea unui drept, precum: per­misul unic/Cartea albastră a UE, permisul de şedere temporară sau pe termen lung, avizul de angajare, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă.

O altă categorie de documente ale căror copii nu vor mai putea fi solicitate o reprezintă aceea a documentelor ce atestă obţinerea unor avize sau autorizaţii, precum: avizul tehnic de specialitate, autori­zaţiile emise de diverse instituţii (de ex. autorizaţie de construire, de mediu, autorizaţii ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă etc.). În cazul în care se solicită furnizarea serviciului public de către o persoană juridică, acesteia nu îi vor putea fi solicitate copii ale certificatului de înmatriculare a societăţii ori de înscriere în registre, în cazul altor entităţi cu personalitate juridică (de ex. în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor). De asemenea, nu vor mai putea fi solicitate copii ale codurilor de identificare fiscală (CIF). În plus, considerăm că nu vor putea fi solicitate nici copii ale certificatelor cu înscrierile de menţiuni efectuate la Oficiul Registrului Comerţului.