Criteriile de acordare a burselor școlare sunt schimbate după 10 ani, de Ministerul Educației, prin Ordinul de ministru nr. 5.870/22.12.2021, publicat în data de 04.01.2022 în Monitorul Oficial al României. Astfel, bursele de merit se acordă din semestrul II al acestui an școlar pentru elevii cu medii peste 9.50, față de 8.50 cum era până acum, iar bursele de studiu vor fi acordate celor cu media între 7.50 și 9.50, în loc de 7.00-8.50, cum era pragul în ordinul precedent (5.576/2011). Mai mult, alocarea de fonduri pentru plata tuturor burselor devine obligatorie pentru autoritățile locale, conform actualului act normativ, care prevede că „Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.

 În baza acestui ordin, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.

 • Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
 1. a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației (ME);
 2. b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de ME pentru competițiile internaționale;
 3. c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME;

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut aceste rezultate. Prin excepție, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursele de performanță se pot acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe baza rezultatelor obținute în semestrul I. Pot primi burse de performanță doar elevii promovați.

 • Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
 1. a) au obținut media generală de cel puțin 9.50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru, în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;
 2. b) au obținut media generală de cel puțin 9.50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;
 3. c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9.50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9.50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;
 4. d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME;
 1. e) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional. Bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele respective.

 • Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 1. a) au obținut media generală de cel puțin 7.50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;
 2. b) au obținut media generală de cel puțin 7.50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;
 3. c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7.50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 7.50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea.

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.

Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

 • Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali. Acestea se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul preuniversitar de stat:

 1. a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
 2. b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
 3. c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu.

Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, în următoarele situații:

– elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru;

– absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;

– elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții ori tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie.

Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță /ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.

Conform prevederilor legale, din semestrul II al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este de:

 • 500 lei, pentru bursa de performanță;
 • 200 lei, pentru bursa de merit;
 • 150 lei, pentru bursa de studiu;
 • 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, cu încadrare în sumele aprobate cu această destinație în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021 publicată în Monitorul Oficial al României, pentru anul financiar 2022, județului Bacău i-a fost repartizată suma de 51.676.000 lei din sume defalcate din TVA pentru plata burselor.