Conform ordinului Ministerului Educației privind Calendarul de administrare a evaluărilor la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar în curs, aceste testări vor avea loc, în perioade diferite, după cum urmează:

 1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a:
 • Limba română (scris) – 10 mai 2022
 • Limba maternă (scris) – 10 mai 2022
 • Limba română (citit) – 11 mai 2022
 • Limba maternă (citit) – 11 mai 2022
 • Matematică – 12 mai 2022
 • Limba română pentru minoritățile naționale (scris-citit) – 13 mai 2022

Primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise, al doilea test, evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, iar al treilea test, evaluarea competenţelor de matematică. Testele elaborate pentru evaluarea elevilor aparţinând minorităţilor naţionale urmăresc evaluarea competenţelor de receptare-producere a mesajelor scris-citite în limba română, a competenţelor de matematică, de receptare a mesajelor citite în limba maternă și a celor de producere a mesajelor scrise în limba maternă. Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

 1. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a:
 • Limba română – 17 mai 2022
 • Matematică – 18 mai 2022
 • Limba maternă – 19 mai 2022

Testele elaborate pentru evaluarea elevilor de la acest nivel de studiu vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română și a competenţelor de matematică.Testele elaborate pentru evaluarea elevilor aparţinând minorităţilor naţionale sunt structurate astfel încât să evalueze competenţele de înţelegere a textului scris în limba română,  competenţele de matematică și competenţele de înţelegere a textului scris în limba maternă. Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

 1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a:
 • Limbă și comunicare – 25 mai 2022
 • Matematică și Științe ale naturii – 26 mai 2022

Testele pentru evaluarea elevilor la finalul claselor a II-a au o durată de 30 de minute, iar cele pentru elevii din clasele a IV-a și a VI-a, de 60 de minute. Evaluările se fac în baza unui orar unic la nivelul tuturor unităților de învățământ care au în structură învățământ primar/gimnazial, iar sălile în care se susţin aceste testări sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul desfășurării evaluării.

Evaluarea testelor pentru fiecare din clasele a II-a, a IV-a, a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă.

Rezultatele individuale obţinute la aceste evaluări nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ doar pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, și informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.