Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ va avea loc în data de 20 iulie 2022, la Colegiul „N.V. Karpen” Bacău, începând cu ora 09.00.

Dintre cei 241 de candidaţi înscrişi, pentru 38 de discipline de examen, în judeţul Bacău au fost admişi, în vederea susţinerii probei scrise, 232 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, au obţinut calificativul pentru anul şcolar în curs de „Bine” sau „Foarte bine”, iar media aritmetică a notelor primite la inspecţiile la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional este de minimum 8 (cu note de minimum 7 la fiecare probă/inspecție la clasă).

Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (72 candidați), învățământ primar în limba română (20 de candidați), Educație fizică și sport (17 de candidați), Psihopedagogie specială (14 candidați) și Matematică (12 candidați).

În conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ:

  • accesul candidaților în centrul de examen se face în intervalul 07.30-08.00 numai pe baza actului de identitate valabil (carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate ori, în lipsa acestora, pe baza pașaportului în termen de valabilitate); lipsa actului de identitate are drept consecință eliminarea candidatului din examen;
  • candidații nu vor intra în sala de examen cu: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau de comunicare la distanță, alte obiecte/materiale a căror utilizare efectivă afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate; materialele nepermise vor fi depuse în sala de bagaje, înainte de intrarea în sala de examen.
  • durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore, de la primirea subiectelor, timp ce poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale care au solicitat acest lucru. 

Afișarea primelor rezultate va avea loc pe 27 iulie 2022 pe site-ul dedicat al Ministerului Educației: http://definitivat.edu.ro/2022 , dar și în centrul de examen.

Contestaţiile se pot depune, conform calendarului aprobat, în zilele de 27 iulie 2022 (până la ora 20.00) și 28 iulie 2022 (până la ora 12.00), la centrul de examen, dar și electronic pe email-ul dedicat al Inspectoratului Școlar Județean Bacău: definitivat@e-isjbacau.ro .

După soluţionarea contestaţiilor, prevăzută pentru perioada 28 iulie – 03 august 2022, se vor afişa şi rezultatele finale, în data de 04 august 2022.

Ulterior, până pe 9 august, se vor transmite tabelele nominale cu rezultatele candidaților promovați către Ministerul Educației, urmând ca până pe 16 august 2022 acestea să fie validate prin ordin al ministrului Educației.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului național de definitivare în învățământ.

Examenul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Acest examen poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.